GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA BEYANI

 

ORG Tekstil Tic. ve San. A.Ş. (“Şirket”) olarak, dugmebul.com alan adlı internet sitesini (“Site”)  herhangi bir amaçla ziyaret eden tüm kullanıcıların bilgilerinin gizliliğine ve güvenliğine saygı duymakta ve bu itibarla gerekli tedbirleri almak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz.

 

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı Site üzerinden herhangi bir ürün satın alan yahut Site’yi sair bir amaçla ziyaret eden kullanıcıların bu esnada Şirket ile paylaşmış olduğu kişisel verilerin (örn. ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, kimlik numarası, kullanılan internet servis sağlayıcısının adı, IP adresi vb.) ne şekilde ve hangi amaçlarla işlendiğinin belirlenmesi ve kullanıcıların kişisel verilere ilişkin haklarının tespit edilmesidir.

 

Gizlilik Politikası dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Eğer burada belirtilen Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, Site’yi ziyaret etmeyi derhal durdurunuz ve Site üzerinden herhangi bir ürün yahut hizmet satın almayınız.

 

1.                         Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Site’yi ziyaret ettiğinizde, Site’nin tarafınızca etkili bir şekilde kullanılabilmesi, Şirket ile aranızdaki Üyelik Kullanım Koşulları yahut Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında Şirket’in yükümlülüklerini ifa edebilmesi (örneğin; Site üzerinden sipariş verdiğiniz ürünlerin size teslim edilebilmesi, Site’den gerektiği şekilde faydalanabilmeniz) yahut Şirket’in ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla Site’yi ziyaret etmeniz esnasında Şirket ile paylaşılan verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde  Şirket tarafından belirlenen süreler boyunca işlenebilir.

 

2.                         İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Şirket’in iş ortakları dahil olmak üzere yurtiçindeki üçüncü taraflara KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

3.                         Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz, Site’yi ziyaret etmeniz esnasında, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda Şirket’in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin beşinci paragrafında belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

4.                         Veri Güvenliği

 

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt eder.

 

Öte yandan Site, üzerinde Şirket’in kontrolünün bulunmadığı sair internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Şirket, diğer internet sitelerinin gizlilik kurallarından veya sair uygulamalarından sorumlu değildir. Bu tür internet sitelerinin gizlilik kurallarını gözden geçirmenizi ve sizin bilgilerinizi nasıl topladıklarını, kullandıklarını ve paylaştıklarını incelemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca Şirket, diğer internet sitelerinin içeriklerinin doğruluğu hakkında herhangi bir beyan ve taahhütte bulunmamaktadır

 

5.                         Veri Sahiplerinin KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Gizlilik Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün (30) içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirket tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

a.     Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f.      KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h.     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini

 

talep etme haklarına sahiptir.

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi info@dugmebul.com adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz. kullanabilirsiniz.

 

 

6.                         Gizlilik Politikası Değişiklikleri

 

Şirket, Gizlilik Politikası’nı, güncellemek suretiyle her an değiştirebilme hakkını saklı tutar. Gizlilik Politikası’nı gözden geçirmek amacıyla bu sayfayı belirli aralıklarla ziyaret etmenizi öneririz. Gizlilik Politikası’na ilişkin sorularınız olduğunda aşağıda yer alan info@dugmebul.com adresine e-posta göndererek bize ulaşabilirsiniz.

 

 

Sitemizi kullanarak gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.